Integrovaná politika

Zvyšování kvality, tedy i schopnosti plnit skutečné požadavky zákazníka považuje společnost za svůj prvořadý cíl. Všichni zaměstnanci si musí uvědomit, že má zejména vliv na míru spokojenosti dosavadních zákazníků, kteří mohou pozitivními referencemi přilákat zcela nové zákazníky, resp. získat dosavadní zákazníky konkurence. Cílem celé společnosti musí být neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti. Všichni zaměstnanci si uvědomují, že systém jakosti je nezbytností, který je ve svém důsledku výhodný i pro ně. V této souvislosti je stanovena následující politika vyjádřená v hlavních cílech:
- Zvyšovat ekonomické ukazatele výkonnosti firmy
- Udržet stávající zákazníky, získat nové včetně zákazníků konkurence na stávajících i nových trzích
- Znát skutečné cíle, potřeby a požadavky našich zákazníků
- Plnit požadavky platných právních a jiných předpisů, které se vztahují k organizaci a ke kterým se organizace zavázala
- Poskytovat vysokou a stabilní kvalitu výrobků
- Zvyšovat míru spokojenosti zákazníků a péči o ně
- Neustále zlepšovat efektivitu a účinnost procesů
- Zlepšovat management zdrojů
- Vytvářet konkurenční výhody rozvíjením strategických sdružení a partnerství s dodavateli a odběrateli
- Zefektivňovat funkčnost managementu systému kvality

Vedení společnosti, vědomo si své odpovědnosti za ochranu a tvorbu životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování vyhlašuje a ukládá dodržovat všem svým pracovníkům tyto zásady:
- Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala
- Snižovat množství škodlivin emitovaných do ovzduší, vypouštěných v odpadních vodách a množství odpadů vlastní činností
- Minimalizovat užívání nebezpečných látek a přípravků a tam, kde je to možné, nahrazovat je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti
- Trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií a potřebných materiálů. Hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů
- Hodnotit dopady na životní prostředí při zavádění nových činností a technologií a plánovaných nových výrobků ještě před rozhodnutím o jejich realizaci
- Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů zajišťujících minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí
- Poskytovat k výrobkům a službám společnosti informace a kde je to potřebné vzdělávat zákazníky
- Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti na ochranu životního prostředí odpovědným způsobem a vést zaměstnance k šetření všech zdrojů a energií
- Vyžadovat od partnerů a kontraktorů společnosti šetrný přístup k životnímu prostředí a seznamovat je s používanými postupy a vyžadovat jejich uplatňování
- Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním a reagováním na jejich podněty. Pravidelně předávat informace o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je rovnocennou a integrální součástí veškerých aktivit společnosti a má nejvyšší dosažitelnou prioritu. Vedení společnosti a všichni zaměstnanci jsou si vědomi zásady, že žádná pracovní činnost nesmí být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny všechny nebezpečné pracovní postupy. Společným cílem je zabránit úrazům a nemocím z povolání u zaměstnanců společnosti, tak i nepříznivým dopadům z vlastní činnosti na zaměstnance zákazníka, dodavatele a ostatní osoby. Vedení společnosti se zavazuje vytvářet při řízení všech aktivit společnosti bezpečné pracovní podmínky, dodržovat platné legislativní normy a vést zaměstnance k bezpečné práci. Zajišťovat bezpečný provoz udržovaného i vlastního zařízení. K naplnění tohoto cíle bude:
- Snižovat rizikovost práce a stále vyhledávat možná rizika činnosti, stanovovat opatření k jejich minimalizaci a vést své podřízené k tomu, aby je znali, upozorňovali na ně a pracovali bezpečně
- Plnit požadavky platných právních a jiných předpisů, které se vztahují k organizaci a ke kterým se organizace zavázala
- Usilovat o neustálé zvyšování úrovně BOZP ve společnosti včetně jejího okolí
- Uplatňovat pracovní postupy a zavádět nové stroje a přístroje s nejvyšší možnou ochrannou zdraví zaměstnanců, zabránění škodám na majetku
- Vést zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i spolupracovníků
- Srovnávat výsledky společnosti s výsledky zákazníků a konkurence
- Vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních úrazů a předcházení nemocí z povolání, pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody
- Pravidelně přezkoumávat vhodnost a přiměřenost samotné politiky BOZP

Každý zaměstnanec přijme odpovědnost za zdraví své i svých spolupracovníků. Bude zvyšovat svoji odbornou úroveň a tak snižovat možnost rizikových situací. Bude zachovávat veškeré zásady bezpečné práce a nebude pracovat nebezpečně vůči sobě, ostatním lidem i majetku. Všichni zaměstnanci BKP GROUP, a. s. odpovídají za plnění deklarovaných zásad této integrované politiky kvality, EMS a BOZP.

Petr Pančocha

ředitel společnosti

Novinky

1. 7. 2015

Navštivte také naši novou produktovou doménu TOPEKOR.CZ - připravek proti korozi a usazovaní vodního kamene v systémech ústředního topení.

Katalog

Stáhněte si nový katalog produktů POLYKAR 2014!
katalog.pdf

Anebo si jej rovnou prolistujte:
elektronická verze

Vážení obchodní partneři,
Od 20. 3. 2015 je limit pro poskytnutí přepravného zdarma nad hodnotu objednávky 15.000 Kč bez DPH.