vývoj, výroba a prodej chemických přípravků a spotřebních materiálů pro úpravu povrchů

Ochrana zdraví a životního prostředí

Naší prioritou je ochrana životního prostředí ve všech činnostech firmy a pravidelné posuzování environmentálních dopadů. Společnost přijala ve své politice deklaraci, že se bude trvale chovat šetrně k životnímu prostředí a vytvářet podmínky pro jeho zlepšování.

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení environmentální politiky je Registr interních a externích aspektů, který je průběžně aktualizován tak, aby byla zřejmá návaznost na jednotlivá pracoviště a u aspektů byla uvedena příslušná opatření pro řešení rizik a příležitostí.

Dne 7. 12. 2023 proběhlo ve výrobním závodu pravidelné autorizované měření emisí znečišťujících látek – stanovení hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku (TOC) odcházejícího do ovzduší. Výsledky kontroly na obou měřících místech potvrzují, že emisní limit je plněn s výraznou rezervou:

Výsledky autorizovaného měření emisí 2023

Měřící místo Emisní limit TOC Prům. naměřená hodnota
Násypník 150 mg.m-3 34,7 mg.m-3
Míchárna 150 mg.m-3 62,7 mg.m-3

Přiměřenost environmentálního profilu je vztažena především na množství spotřebovaných organických rozpouštědel, neboť zvyšování objemu výroby současně zvyšuje toto množství.  Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje je limitována výrobní kapacita podniku na 1300 tun výrobků ročně, spotřeba organických rozpouštědel na 250 tun ročně a počet provozních hodin zdroje na 3200 hod./rok. Tyto provozní podmínky byly v roce 2023 plněny a byly zahrnuty do hlášení v příslušných registrech.

Jednou z používaných vstupních surovin je styren, organické rozpouštědlo, které se bohužel vyznačuje extrémně nízkým čichovým prahem okolo 36 µg.m-3. Z rozptylové studie vyplývá, že maximální hodinový příspěvek styrenu u nejbližší obytné zástavby může v případě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek překročit tento čichový práh až trojnásobně, ovšem průměrná týdenní imise styrenu činí u nejbližšího referenčního bodu celkem 28,1 µg.m-3. Tato hodnota je vzhledem k referenční týdenní koncentraci 260 µg.m-3, kterou vydal Státní zdravotní ústav dne 15. 4. 2003, naprosto zanedbatelná. Přípustný expoziční limit styrenu, tedy celosměnový limit chemické látky v pracovním ovzduší, jemuž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, je 100 mg.m-3. Tato hodnota je tisíckrát vyšší, než maximální možná koncentrace styrenu u nejbližší obytné zástavby po dobu jedné hodiny.

Provoz podniku je pravidelně dozorován ze strany státních kontrolních úřadů. Od vzniku akciové společnosti nebyla dosud podniku v oblastech ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, prevence závažných havárií a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky uložena žádná sankce. Poslední kontrola z Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod ze dne 18. 6. 2020 konstatovala, že veškeré relevantní zákonné požadavky, vztahující se k ochraně ovzduší a odpadovému hospodářství, jsou beze zbytku plněny.

Pokud máte jakékoli dotazy, náměty, příp. chcete podat stížnost na chování podniku v oblasti ochrany environmentu, kontaktujte přímo manažera integrovaného systému:
Ing. Martin Jakubčík
email: martinj@bkp.cz