vývoj, výroba a prodej chemických přípravků a spotřebních materiálů pro úpravu povrchů

Integrovaná politika

Integrovaná politika je vyhlášena na podporu uplatňování systému managementu kvality (QMS) v souladu s normou ISO 9001, systému environmentální managementu (EMS) dle ISO 14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) dle ISO 45001, jako funkční nástroj řízení BKP GROUP, a.s. Politika vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce je neoddělitelnou součástí řízení společnosti. Stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality produkce a zajištění spokojenosti zákazníků:

  • Kvalitu chápeme jako plné uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků.
  • Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.
  • Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, a další).
  • Chceme být první volba zákazníka, chceme nadchnout své zákazníky kvalitou našich výrobků a trvale chceme patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám v našem cílovém odvětví.
  • Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Zná svá práva a povinnosti, je si vědom své odpovědnosti vůči firmě BKP GROUP, a.s., ostatním lidem a životnímu prostředí.
  • Naším cílem je výrobek předávaný bez vad, v souladu s právními předpisy a požadavky zákazníka, zároveň chceme snižovat počet reklamací na námi realizovaných zakázkách. Dalším cílem je trvalé zkvalitňování technologických procesů výroby tak, aby bylo zaručeno plnění stanovených emisních limitů s vysokými rezervami, zvyšována požární bezpečnost objektů a minimalizováno riziko úniku nebezpečných látek.
  • Neustále zlepšujeme řízení, výkonnost společnosti, zlepšování integrovaného systému, s cílem vytvořit prostředí takové společnosti, která prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti práce. Hlavními aspekty je prevence proti nehodám, nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti, škodám na životním prostředí a hmotným škodám.

Tato integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance firmy.

 
Petr Pančocha, předseda představenstva
Martin Jakubčík, manažer integrovaného systému

Platné certifikáty ke stažení: