vývoj, výroba a prodej chemických přípravků a spotřebních materiálů pro úpravu povrchů

Bezpečnostní listy

    • Od 1. 1. 2023 distribuujeme sortiment výlučně v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

      Aktuální verze dokumentů č. 2123 již mají zapracovány požadavky Nařízení komise (EU) č. 2020/878.

      Veškerý sortiment s nebezpečnými vlastnostmi byl zaregistrován do databáze PCN a bezpečnostní listy výrobků obsahují přiřazený UFI kód.